Pocztówki Ozdobne Pakiet 10 Różnych Wzorów

Regulamin Sklepu www.PinkiPrzypinki.pl

 

 1. I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 3. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:


 1. 1. Sprzedawca – ALTMEDIA Producent Upominków Reklamowych z siedzibą w 05-840 Brwinów, ul. Piłsudskiego 24, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 529-152-01-60, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: PinkiPrzypinki.pl
 3. 3. Nabywca – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. 7Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

 1. II. WARUNKI OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 2. 1. Nabywca będący osobą fizyczną może skorzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ - ZAWARCIE UMOWY w punkcie 4. 
 4. 3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, tablet, telefon)  z wykorzystaniem odpowiedniej przeglądarki internetowej. 
 5. 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 6. 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje. 
 7. 6. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logotypu Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą. 
 8. 7. Użytkownik sklepu zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu oraz hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania się w Sklepie.
 
 1. III. PROCES REJESTRACJI W SKLEPIE
 2. 1. Umowę mogą zawierać jedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy, którzy zaakceptowali Regulamin Sklepu.
 3. 2.W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich czynności prawnych i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy. 
 4. 3. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych osobowych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów. 
 5. 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je bezzwłocznie zaktualizować przed kolejnym zakupem, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie. 
 6. 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca może mieć m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
 
 1. IV. REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ - ZAWARCIE UMOWY
 2. 1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. 
 3. 2. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.
 4. 3. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk to  narzędzie, które umożliwia Nabywcy agregację wybranych towarów lub usług przed ich zakupem, a także przeliczanie wartości towarów i usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów i usług każdy Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów i usług lub ich usuwanie z koszyka. 
 5. 4. Po ostatecznym wyborze towarów i/lub usług przeznaczonych do zakupu, każdy Nabywca zostaje skierowany do formularza służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z poszczególnych formularzy składowych, służących do określenia:
 6. a) adresu dostawy,
 7. b) sposobu dostawy,
 8. c) sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 9. 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 10. 6. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie PinkiPrzypinki.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep  wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
 11. 7. Zamówienia od Nabywców są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.PinkiPrzypinki.pl. Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie www.PinkiPrzypinki.pl. Nabywca otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty email. Email jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu. 
 12. 8. Nabywca zostaje powiadomiony o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres email wskazany w zamówieniu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep informuje o tym fakcie Nabywcę drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność. 
 13. 9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Nabywcę. 
 14. 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 15. 11. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 16. 12. Sklep PinkiPrzypinki.pl zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty, sposoby dostawy towaru oraz sposoby płatności – ceny oferowanych produktów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów. 
 17. 13. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Sklep PinkiPrzypinki.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz usługi newslettera oraz mogą być przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie „Moje Konto”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji zamówienia złożonego w Sklepie.
 18. 14. Dane osobowe przekazywane przez Nabywców są przetwarzane przez Sklep PinkiPrzypinki.pl  działającą jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego Sklepu PinkiPrzypinki.pl z siedzibą w Brwinowie i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów za pośrednictwem których następuje dostawa towaru do Klienta. Klienci dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzana i żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego zamówienia.
 
 1. V. PŁATNOŚCI I CENY
 2. 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. 
 3. 2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (podatek VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Nabywcy podane są oddzielnie jako osobna pozycja w „Koszyku Klienta”. 
 4. 3. Nabywca /Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy jest uzależniona od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
 5. 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy . Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. 
 6. 5. Transferuj.pl: Rozliczenia transakcji KARTĄ KREDYTOWĄ i e-PRZELEWEM (przelew elektroniczny) przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Transferuj.pl (www. Transferuj.pl), na zasadach obowiązujących w tym systemie. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje nie wcześniej niż po zawarciu umowy pomiędzy Nabywcą/Klientem, a Sklepem oraz po autoryzacji wpłaty w tym systemie. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności oraz firmy Transferuj.pl znajdziesz na stronie Transferuj.pl.
 
 1. VI. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 2. 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 3. 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
 4. 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób. 
 5. 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 6. 5. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 7. 6. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). 
 8. 7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy lub braku obecności Nabywcy w miejscu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru. 
 9. 7. Termin otrzymania przesyłki jest liczony jako suma czasu realizacji zamówienia rozpoczynającego swój bieg zgodnie z postanowieniami punktu V oraz przewidywalnego czasu dostawy. 
 10. 8. Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie umieszczona jest na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o kosztach tych Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia. 
 11. 9. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie. 
 12. 10. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą na podstawie protokołu spisanego w obecności kuriera doręczającego, zatem prosimy o uważne obejrzenie przesyłki w obecności tychże osób.
 
 1. VII. REKLAMACJA
 2. 1. Nabywca/Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. 
 3. 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożonareklamacja powinna zawierać co najmniej:
 4. a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
 5. b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 6. c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
 7. d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 8. 3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą. 
 9. 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji. 
 10. 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca/Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. 
 11. 6. Reklamacji nie podlegają:
 12. a.  uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w produkcie,
 13. b.  uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
 14. c.  uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
 15. d.  uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 16. e.  odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.

 17. VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 18. 1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu www.PinkiPrzypinki.pl, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne. 
 1. 2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 2. 3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. 
 3. 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych. 
 4. 5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 
 1. IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. 
 3. 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca. 
 4. 3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty. 
 5. 4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
 6. a) gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
 7. b) po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych, 
 8. c) w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym, 
 9. d) w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
 10. e) w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
 11. f) w przypadku dostarczania prasy,
 12. g) w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.
 13. h) w przypadku produktów spersonalizowanych, wykonanych lub oznakowanych na indywidualne życzenie Klienta,
 14. i) w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 15. 5. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
 
 1. X. PRZERWA TECHNICZNA
 2. 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami. 
 3. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 4. XI. NEWSLETTER
 5. 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 1. 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 2. 3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
 3. - wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub 
 4. - wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 5. 4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 6. 5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.
 
 1. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIII.3 Regulaminu.
 3. 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 4. 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 5. 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI. 5i Regulaminu.
 6. 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 7. 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 8. 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. 8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. 9. Sklep PinkiPrzypinki.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych na jego koszt, chyba że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Klientem i konsultantem Sklepu za pośrednictwem poczty email. 
 11. 10. W przypadku Nabywców/Klientów nie będących Konsumentami, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca siedziby Spółki. 
 12. 11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
 13. 12.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2014 roku.